Skip to main content
Последвайте ни:

Общи условия за ползване на сайта


I. Общи положение

1. „ЗД Инстинкт“ АД, ЕИК: 207335761 е застрахователно дружество със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Люлин 7, бул. „Джавахарлал Неру“,
№ 28, АТЦ „Силвър Център”; Ет. 3, което извършва застрахователна дейност по всички видове застраховки, за които е получило лиценз, съгласно Решение № 180-ОЗ от 09.02.2023, Решение № 1013-ОЗ от 14.11.2023г. и Решение № 28-ОЗ от 18.01.2024г. от надзорния орган Комисия за финансов надзор, тел: 0700 200 32, уебсайт: www.instinct-insurance.com;

2. Този уебсайт и цялото съдържание в него са собственост на „ЗД Инстинкт" АД;

3. Правилата и условията за ползване на уебсайта на „ЗД Инстинкт“ АД (по-долу Правила/та‘‘) уреждат отношенията между „ЗД Инстинкт“ АД и потребителите на уебсайта относно неговото общо ползване и предлаганите през него услуги;

4. Достъпвайки този уебсайт и съдържащите се в него материали и информация, Вие приемате, че сте прочели, разбрали и сте се съгласили с настоящите Правила. В противен случай е необходимо незабавно да преустановите сесията;

5. Като потребител на този уебсайт Вие се съгласявате да спазвате всички приложими закони по отношение на достъпа и използването на този уебсайт.

6. В отделни случаи „ЗД Инстинкт“ АД си запазва правото да иска изрично потвърждение на съгласието от Вашата страна.

II. Определения и дефиниции

В Уебсайта и Правилата се използват следните определения и дефиниции за съответните термини:

1. Потребител - Всяко лице, което достъпва информационната платформа/уебсайта и използва функционалностите им;

2. Потребителско име – Посоченият от потребителя email за индивидуализиран достъп до предлаганите услуги на интернет страницата.

3. Парола – Основен механизъм за защита на достъпа до услугите на уебсайта, който е индивидуално зададен от потребителя и се състои от комбинация от букви, числа и специални символи.

4. Уебсайт – Съвкупност от общодостъпни, взаимосвързани интернет страници, които споделят едно име на домейн.

5. Интернет страница – Отделна съставна част от уебсайта, която в съвкупност с останалите съставни части реализират съдържанието му.

6. Електронен документ – Съдържание, съхранявано в електронна форма, по-специално текстови или звуков, визуален или аудио-визуален запис аудио-визуален запис.

7. Електронен подпис – Данни в електронна форма, които се добавят към други данни в електронна форма или са логически свързани с тях, и които титулярят на електронния подпис използва, за да се подписва.

III. Право на достъп

1. Всеки потребител има право на свободен достъп до уебсайта на „ЗД Инстинкт“ АД;

2. За достъпване на клиентския портал на „ЗД Инстинкт“ АД е необходимо създаването на валиден профил, чрез регистрация на потребителско име и избор на сигурна парола;

3. Регистрацията се извършва посредством предоставен линк от „ЗД Инстинкт“ АД или свободно при желание от страна на потребителя;

4. Трети лица нямат право на достъп до чужди профили. При извършване на неоторизиран достъп Вие сте задължение да ни уведомите незабавно, като всяко действие извършено преди уведомяването ще се счита за валидно направено от Вас.

IV. Съдържание на уебсайта

1. В съдържанието на уебсайта е налична информация за „ЗД Инстинкт“ АД, продукти, предлагани от дружеството, както и задължителните публични документи (Политики, Правила, Доклади и др.), съгласно КЗ;


2. От уебсайта всеки потребител може да достъпи „клиентския портал“ на „ЗД Инстинкт“ АД, от където има достъп до всички свои застрахователни полици, достъп по портала за предявяване на претенции и др.;


3. На уебсайта на дружеството се публикува информация относно предстоящи и текущи събития, промоционални кампании, информация за нови продукти, промени засягащи правата на потребителите и др.;


4. Въпреки посоченото в т. IV. 3, информацията на уебсайтът може да не е актуална и да не отразява реалните условия по съответните застрахователни продукти. „ЗД Инстинкт“ ЕАД си запазва правото да извършва промени в застрахователните продукти, като при разминаване между хартиените предложения и информацията на уебсайта, предимство имат хартиените предложения;


5. Предоставената информация на уебсайта не представлява съвет или препоръка за ползване или сключване на застрахователни продукти на дружеството;


6. Сайтът може да съдържа и връзки към уебсайтове на други дружествата от групата на „МЕНИДЖМЪНТ ФАЙНЕНШЪЛ ГРУП“ АД или други партньори, като „ЗД Инстинкт“ ЕАД не носи отговорност за данните и информацията публикувани в тях;

V. Права на потребителите

1. Всеки потребител на уебсайта има право да използва съдържащите се в него информация и документи, само за позволени от закона цели;

2. Всеки потребител има право да разглежда, съхранява и отпечатва части от съдържанието на материали или документи от уебсайта, само и единствено за лична употреба;

3. Потребителите нямат право да използват материали или документи публикувани на уебсайта за търговски цели, освен в случаите предвидени в т. VI от тези Правила;

4. Потребителите нямат право да накърняват правата и да ограничават достъпа на трети страни до този уебсайт;

5. Потребителите нямат право да използват съдържанието на уебсайта или платформата за реализирането на незаконни цели, включително осъществяване на достъп до чужди системи, лични данни или информация;

VI. Авторско право

1. Поместените в този уебсайт информационни материали, фотографски и други изображения, както и графичното му оформление са предмет на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права /ЗАПСП/. Същите могат да бъдат използвани свободно само в случаите и за целите, предвидени в закона, при условие, че не затрудняват нормалното функциониране на уебсайта и не увреждат законните интереси на „ЗД Инстинкт“ АД;

2. „ЗД Инстинкт“ АД и логото на „ЗД Инстинкт“ АД, които се публикуват в този уебсайт, са търговски марки или регистрирани търговски марки. Освен в случаите, изрично предвидени в тези Правила, Вие нямате право да използвате на горепосочените търговски марки, нито поотделно, нито в комбинация с други думи или елементи на дизайна;

3. За да поискате писмено съгласие за използване на търговските марки на „ЗД Инстинкт“ ЕАД използвайте данните за контакт с нас, поместени в този уебсайт.

VII. Ограничения на отговорността и свързани Интернет страници

1. Този уебсайт цели да осигури облекчен достъп на клиентите на „ЗД Инстинкт“ АД до информация, свързана с предлаганите продукти и услуги и условията за тяхното ползване. Нашата цел е да осигурим пълнота и актуалност на поместените данни. Въпреки това, при използването на уебсайта, следва да имате предвид, че е възможно предоставената информация: да не бъде изчерпателна и точна;

2. Предоставената информация не представлява правен, застрахователен и друг съвет или препоръка за сключване на застрахователен договор. В случай, че се нуждаете от такъв, следва да потърсите мнението на компетентен специалист в съответната област;

3. Дружеството не носи отговорност за настъпили вреди или пропуснати ползи от неточна информация, поместена в уебсайта или в някой от уебсайтовете, към които той препраща или неправилното възприемане на поместената информация като препоръка за сключване на застраховка, правен съвет и прочее;

4. „ЗД Инстинкт“ АД се стреми да ограничи в максимална степен неудобствата при използването на уебсайта. Въпреки това не можем да гарантираме и не носим отговорност, в случай, че достъпът до информацията и нейното използване са затруднени от несъвместимост на компютърните програми, от технически грешки и други;

5. „ЗД Инстинкт“ АД си запазва правото да прекрати всяка връзка или свързана програма по всяко време. „ЗД Инстинкт" АД не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до този уебсайт.