Skip to main content
Последвайте ни:

Политика за защита на личните данни на „Застрахователно дружество Инстинкт“ АД

За нас, ,,Застрахователно дружество Инстинкт“ АД (Дружеството), защитата на Вашите лични данни е от първостепенно значение. Ето защо бихме искали да Ви информираме на какво основание, с какви цели, в какви срокове и с какви средства се обработват.

Вашите лични данни, когато посещавате нашия интернет сайт: https://instinct-insurance.com и във връзка със сключване, изпълнение на задължения и уреждане на претенции по застрахователен договор.

Ние се придържаме стриктно към приложимите разпоредби в областта на защита на данните при всяка операция по обработване на лични данни. Считано от 25 май 2018 година, на територията на ЕС, в това число и в Република България, се прилага пряко Общия регламент за защита на личните данни на физическите лица 2016/679 година („Регламент 2016/679“).

Той Ви дава засилени права по отношение на защитата на данните, на които съответстват и по-детайлни наши задължения, с които можете да се запознаете в настоящата Политика за защита на личните данни (Политиката).


I. Въведение

В настоящата Политика за защитa на личните данни, ЗД „Инстинкт“, „ние“, „нас“ или „наш“ означава ,,Застрахователно дружество Инстинкт“ АД и „Вие“, „Ваш“ и „потребител“ означава посетители на нашия уебсайт: https://instinct-insurance.com.

Настоящата Политика за защитa на личните данни обяснява и урежда:
Как и кога събираме Вашите лични данни и каква информация събираме; как и защо използваме Вашите лични данни; кои категории трети лица имат достъп до Вашите лични данни и Вашите права да контролирате личните си данни.

Моля, прочетете внимателно тази Политика за защита на личните данни.

Достъпвайки и използвайки нашия уебсайт и услуги потвърждавате, че сте имали възможност да прочетете тази Политика, че я разбирате и че сте съгласни да бъдете обвързани от нея. Ако не го направите, няма да имате възможност да използвате в пълнота предоставяните чрез уебсайта услуги.

Можем да изменяме понякога Политиката, за да спазваме приложимите закони и подзаконови актове или да отговаряме на променящите се бизнес изисквания. Насърчаваме Ви периодично да преглеждате тази страница за най-новата информация за практиките ни за поверителност и за измененията в Политиката ни за защита на личните данни. Всеки път, щом направим промяна в Политиката, ние ще Ви уведомяваме на нашия уебсайт: https://instinct-insurance.com и в офисите на нашите партньори за обслужване на клиенти на територията на Република България.

II. Обща информация
  1. Някои понятия от значение за по-доброто разбиране на тази Политика:

„Лични данни“ - това е всяка информация, която се отнася до физическо лице и която, самостоятелно или в съчетание с друга информация, може да доведе до неговата идентификация или го идентифицира.

„Субект на личните данни“ - живи физически лица, които са идентифицирани или идентифицируеми посредством обработваните лични данни.

„Обработване на лични данни“ - това е всяко действие, което извършваме или можем да извършим с Вашите лични данни, включително, но не само, тяхното събиране, анализ или унищожаване.

„Администратор на лични данни“ - лице, което определя целта на обработката на личните данни, на едно от предвидените в закона основания, както и средствата, с които се извършва тази обработка – например, техническата инфраструктура, и отговаря за задълженията по отношение на сигурността и защитата на личните данни. По отношение на личните Ви данни, които се обработват съгласно настоящата Политика, Дружеството, в някои случаи, заедно със съвместните администратори, описани по-долу, определя целта на обработката на Вашите данни, на едно от предвидените в закона основания за това. В основни линии, ние определяме и средствата, с които се извършва тази обработка – например, техническата инфраструктура и приложения, с които се осъществява обработката. Задълженията по отношение на сигурността и защитата на Вашите лични данни възникват за нас.

„Съвместни администратори“ – двама или повече администратори, които съвместно определят целите и средствата на обработване на лични данни, въз основа на Споразумение за обработване и защита на лични данни между съвместни администратори.

„Обработващ лични данни“ - това е трето лице, което обработва Ваши лични данни по наше възлагане, при което
„Застрахователно дружество Инстинкт“ АД стриктно е определил целта на обработката, средствата, с която се случва тя и е проверил дали лицето отговаря на изискванията на Регламент 2016/679. Такъв обработващ може да бъде например агенция, която отговаря за маркетингова кампания на „Застрахователно дружество Инстинкт“ АД в социална мрежа и създава доклади за нейната успеваемост.

„Нарушение на личните данни“ е нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин.

„Дигитални активи“ – уебсайтът: https://instinct-insurance.com, всички лендинг страници, поддържани от Дружеството, уеб, нейтив и мобилни приложения, достъпни за клиенти.

„Група от дружества в „Дружества от Management Financial Group“ („MFG“) – корпоративната група от дружества и други корпоративни образувания, притежавани и/или контролирани от „Мениджмънт Файненшъл Груп“ АД, дружество, което е учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, с ЕИК 203753425. За целите на настоящата Политиката, „Дружества от MFG“ са тези, регистрирани и опериращи на територията на Република България. Актуален списък с дружествата, обхванати от структурата на MFG, може да намерите тук.

  1. Кои сме ние?

„Застрахователно дружество Инстинкт“ АД е дружество, което има за предмет на дейност извършване на всички видове застраховки, за които е получило лиценз по условията на Кодекса за застраховането.

  1. Как можете да се свържете с нас?

„Застрахователно дружество Инстинкт“ АД е със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1324, ж.к. „Люлин 7“, бул. „Джавахарлал Неру“ № 28, АТЦ „Силвър Център“ ет. 3, тел. за връзка: 070020032. Можете да се свържете с нас като посетите всеки офис на партньор в страната или на нашия уебсайт: https://instinct-insurance.com.

  1. Кой в организацията отговаря за защитата на личните Ви данни и как можете да се свържете с него?

Длъжностно лице по защита на личните данни („ДЗЛД“) – Стефани Тодорова,, ел. поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

  1. Вид, цел и основание на обработката на личните данни, събирани от „Застрахователно дружество Инстинкт“ АД:
Застраховащи и застраховани
Лични данни Цел Основание
Имена (по документ за самоличност), ЕГН, дата на раждане, както и другите данни от документ за самоличност на застраховащия/застрахования Проверка на физическото лице по Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и всяко друго приложимо законодателство в тази област; Обработка и отговор на Искания за упражняване на права/ Обработка на запитвания, оплаквания и жалби. Изпълнение на законово задължение
Осъществяване на контакт; Сключване на договор за застраховка; Предоставяне на поискана услуга; Изпълнение на задължения по сключен договор за застраховка и Общи условия за провеждане на съответната промоция, организирана от Дружеството. Сключване/изпълнение на договор
Номер на банкова сметка Заплащане на дължимата застрахователна премия към „„Застрахователно дружество Инстинкт“ АД. Сключване/изпълнение на договор
Изплащане на застрахователно обезщетение. Възстановяване на застрахователна премия. Изпълнение на законово задължение
Телефонен номер Контакт със застрахования/ Изпълнение на задължения по сключен договор за застраховка. Сключване/изпълнение на договор
Проверка на предоставените от лицето данни и предотвратяване на измами; Обработка и отговор на Искания за упражняване на права/ Обработка на запитвания, оплаквания и жалби. Изпълнение на законово задължение
Предлагане на продукти и услуги на „Застрахователно дружество Инстинкт“ АД и дружествата от MFG, изпращане на рекламни съобщения; Изпращане на съобщения посредством IVR технология с цел предлагане на продукти и услуги на „Застрахователно дружество Инстинкт“ АД, изпращане на рекламни съобщения; Предлагане на продукти и услуги на „Застрахователно дружество Инстинкт“ АД и дружествата в MFG, чрез изпращане на рекламни съобщения чрез приложение “Viber” Съгласие
Адрес Осъществяване на контакт; Сключване на договор за застраховка; Предоставяне на поискана услуга; Изпълнение на задължения по сключен договор за застраховка и Общи условия за провеждане на съответната промоция, организирана от Дружеството. Сключване/изпълнение на договор
Искания за упражняване на права/ Обработка на запитвания, оплаквания и жалби. Изпълнение на законово задължение
Предлагане на продукти и услуги на „Застрахователно дружество Инстинкт“ АД и дружествата от MFG, включително: изпращане на рекламни съобщения; участие в актуални маркетингови кампании. Съгласие
Имейл адрес Осъществяване на контакт; Сключване на договор за застраховка; Предоставяне на поискана услуга; Изпълнение на задължения по сключен договор за застраховка. Сключване/изпълнение на договор
Обработка и отговор на Искания за упражняване на права/ на запитвания, оплаквания и жалби. Изпълнение на законово задължение
Предлагане на продукти и услуги на „Застрахователно дружество Инстинкт“ АД и дружествата от MFG, включително: изпращане на рекламни съобщения; участие в актуални маркетингови кампании. Съгласие
Парола За регистрация в и използване на уеб базирана платформа за предоставяне на застрахователни услуги от разстояние eINS на „Застрахователно дружество Инстинкт“ АД. Сключване/изпълнение на договор
Резултати от проверка на идентификационните лични данни на застрахования в консолидирани бази данни на лица, свързани с тероризъм или финансиране на терористична дейност или със съмнения за свързаност с тероризъм и/или терористични организации Прилагане на мерки за идентификация по ЗМФТ Изпълнение на законово задължение
Глас – запис на телефонен разговор Подобряване на обслужването; По-добра защита на интереса на Дружеството; Доказване на предмета на съответните разговори със застрахования. Легитимен интерес
По-добра защита на личните данни на застрахования, както и на неговия интерес; сключване и изпълнение на договор за застраховка. Изпълнение на законово задължение
Здравни данни: информация относно Вашето здравно състояние (установена нетрудоспособност, диагноза, епикризи, други здравни документи) Представяне на предложение, сключване на договор за застраховка, предявяване на претенция Сключване/изпълнение на договор
Месторабота, данни за вид договор, стаж, длъжност, професия, възнаграждение, общ месечен доход, образование Предявяване на претенция; Изплащане на обезщетение Сключване/Изпълнение на договор
Семейно положение, брой членове на домакинството Предявяване на претенции; Изплащане на обезщетение Изпълнение на законово задължение
Саморъчен подпис/ отпечатък от пръст - за лица, които са възпрепятствани да положат саморъчен подпис Подписване на договор за застраховка и приложения към него Сключване/изпълнение на договор
Образ от видеозаснемане на служители в офиси на компанията За гарантиране на безопасни условия на труд, в това число и за опазване живота и здравето на служители, опазване на имуществото, права и интереси на администратора, превенция на измами. Легитимен интерес
IP адрес, данни за устройство Осъществяване на обслужване чрез уеб базирана платформа за предоставяне на електронни услуги от разстояние eINS Сключване/изпълнение на договор
Предотвратяване на измами Легитимен интерес

Пълномощници/ Наследници на застраховащ или застрахован
Лични данни Цел Основание
Имена (по документ за самоличност), ЕГН, дата на раждане, както и другите данни от документ за самоличност на пълномощник на застрахования и/или на неговите наследници Обработка и отговор на Искания за упражняване на права;   Изплащане на дължимо обезщетение по сключен договор за застраховка Изпълнение на законово задължение
Адрес
Имейл адрес
Телефонен номер
Номер на банкова сметка на наследниците на застраховащия/ застрахования Изплащане на дължимо обезщетение по сключен договор за застраховка Изпълнение на законово задължение
Данни от Удостоверение за наследници Потвърждаване качеството на наследник на застраховащия/застрахования, както и изплащане на дължимото обезщетение по сключен договор за застраховка Изпълнение на законово задължение

Свидетели
Лични данни Цел Основание
Имена (по документ за самоличност) и ЕГН на свидетел на извършените от вещо лице действия при оценка на щети върху застраховано имущество Обработка и отговор на Искания за упражняване на права;   Потвърждаване на извършените действия от вещо лице при оценка на щети върху застраховано имущество Изпълнение на законово задължение
Имейл адрес
Телефонен номер

Вашите лични данни ще бъдат обработвани от ,,Застрахователно дружество Инстинкт“ АД само в съответствие с приложимите разпоредби за защита на данните. Когато кореспондирате с нас, по който и да е от каналите за връзка, Вие потвърждавате, че данните, които сте предоставили са точни, коректни и актуални.

Следва да Ви информираме, че всяко съгласие за обработка на Вашите лични данни може да бъде оттеглено по всяко време, както подавайки молба в писмена форма на адреса за контакт в обслужващия Ви партньорски офис, в централен офис на “Застрахователно дружество Инстинкт” АД, така и чрез електронно съобщение на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. Оттеглянето на Вашето съгласие за обработката на данните Ви по никакъв начин няма да рефлектира негативно при сключването на Договор за застраховка, за който сте кандидатствали.

  1. За какъв срок ще бъдат съхранявани личните Ви данни?

Личните данни се съхраняват за сроковете, необходими за постигане на целите, за които са събрани. След постигането на целите, за които са събрани личните данни, ще ги унищожим незабавно. В случай че, след постигането на нашите цели, решим да съхраняваме обработените лични данни за статистически цели, това ще бъде направено под формата на съхранение на анонимни данни, които не могат да Ви идентифицират по никакъв начин.

,,Застрахователно дружество Инстинкт“ АД предприема всички необходими технически и организационни мерки за унищожаването на данните, които вече не са необходими, с изключение на случаите, когато е налице законово основание за Дружеството да ги обработва за по-дълъг период от време; при направено от Вас искане за ограничаване на обработването, съгласно правата Ви, подробно описани по-долу; или с оглед съвместима с първоначалната цел за обработване, за което ще бъдете своевременно информирани.

,,Застрахователно дружество Инстинкт“ АД съхранява събраните лични данни в следните срокове:

а) когато данните се обработват на основание искане за кандидатстване за застраховка - за максимален срок от 5 (пет) години от подаване на искането за кандидатстване за застраховка, ако искането не бъде одобрено или лицето се откаже да сключи договор за застраховка.

б) когато данните се обработват на основание сключен договор за застраховка - за срок от 5 (пет) години, който срок започва да тече от датата на прекратяването на индивидуалното застрахователно покритие.

в) когато данните се обработват на основание получено съгласие - до изричното оттегляне на съгласието.

г) когато данните се обработват за защита на реализиране на права и интереси на Дружеството, които имат обосновано преимущество пред интересите на физическите лица – до погасяване на правото и/или отпадане на интереса.

д) когато данните се обработват във връзка със запис на телефонни разговори по входящи или изходящи обаждания на центъра за обслужване на клиенти – пазят се в защитен архив за срок не по-кратък от 5 (пет) години, като достъп до личните данни на клиентите от телефонните разговори имат лицата, които поддържат информационните системи на ,,Застрахователно дружество Инстинкт“ АД в България и кол-центровете за обслужване на клиенти в България.

е) когато данните се обработват във връзка с упражняване на права по Регламент (ЕС) 2016/679 и по Закона за защита на личните данни – в срок до 2 (две) години от окончателното приключване на производството във връзка с упражняване на правата на субектите на данни и реализирането на средства за правната им защита.

След изтичане на посочените срокове, ако не е налице друго основание за обработване на данните, те ще бъдат изтрити. С цел получаване и анализиране на информация, свързана с ползвани застраховки и услуги, както и подобряване на обслужването, Дружеството може да изтрие само част от данните. В тези случаи, тo продължава да съхранява такава част от данните, която не позволява физическите лица да могат да бъдат последващо идентифицирани.

  1. Категории лица, които могат да имат достъп до личните Ви данни

,,Застрахователно дружество Инстинкт“ АД, въз основа на изричното Ви съгласие и съобразно настройките на Вашия браузър, би могло да разкрива Ваши лични данни на трети лица, както и на посочените по-долу категории обработващи лични данни или Трети страни (1), с цел предлагане/предоставяне на продукти и услуги; изпълнение на сключен договор; предотвратяване на измами; прилагане на групови политики за превенция финансиране на тероризъм:

7.1 Дружеството обменя в рамките на Групата от дружества в MFG, данни за следните цели:

7.1.1 Предлагане и/или предоставяне на продукти или финансови услуги от дружества от групата на MFG, техни партньори, трети лица (например, услуги по издаване на гаранционни сделки,  алтернативно финансиране и кредити);

7.1.2 Изпълнение на законовите изисквания за предотвратяване използването на финансовата система за изпиране на пари и финансиране на тероризма, и по-конкретно: присъствието на лица в консолидирани бази данни на лица, свързани с тероризъм или финансиране на терористична дейност или със съмнения за свързаност с тероризъм и/или терористични организации, както и в санкционни, списъци и наличие на негативна медийна информация за проверяваните лица. В допълнение, дружествата обменят информация за докладване пред компетентен орган на лица, свързани с финансиране на тероризъм или санкционирани лица съгласно наложени международни санкции и санкционни режими.

7.2. Достъп до Вашите лични данни е възможно да имат и следните категории лица, които, въз основа на сключени договори с Дружеството, могат да се явят обработващи лица, а именно:
- лицата, които поддържат информационните системи на Дружеството, намиращи се в Република България, както и при необходимост, центровете за обслужване на клиенти в Република България;
- лицата, на които са възложени действия по изработване, печатане, комплектоване, доставка (вкл. чрез SMS или съобщения по електронен път) на писмена кореспонденция, изходяща от Дружеството към неговите клиенти, включително доставчици на услуги, например посредством комуникационни платформи (CPaaS);
- подизпълнители, които предоставят услуги от името на Дружеството извън територията на Република България.
- презастрахователи: в изпълнение на законовото си задължение да осигури покритие на застрахователния си портфейл, „Застрахователно дружество Инстинкт“ АД може да разкрие ваши лични данни на презастрахователи, презастрахователни брокери и техни представители.
- Агенти и брокери: „Застрахователно дружество Инстинкт“ АД работи с широка мрежа от агенти и брокери, за да може да Ви предостави услуги близко до Вас. За целта, Ваши лични данни могат да бъдат споделяни (обикновено директно от Вас) на лицензирани агенти и брокери, с които Дружеството е сключило договори.

7.3. „Застрахователно дружество Инстинкт“ АД може да предостави достъп до Вашите лични данни на публични органи, институции и учреждения, одитори, в случаите когато има законово задължение да предоставя данните. Личните Ви данни могат да бъдат предоставени, в случай, че това е изискуемо от закон или друг нормативен акт, както и в случаите, в които Дружеството разполага с легитимен интерес - с цел получаването на предварителна информация, необходима за сключване на договор и/или за неговото изпълнение – за извършване на справки и получаване на информация от държавни органи, институции, учреждения и регистри (например – НАП, НОИ, ЦКР на БНБ, Регистър на банковите сметки и сейфовете на БНБ, други) за целите на получаване на предварителна информация, необходима за сключването на договор по Ваше искане.

7.4. При посещение на уебсайта на „Застрахователно дружество Инстинкт“ АД, Дружеството може да извършва предаване на лични данни в рамките на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство и/или на трета държава, или международна организация извън Европейския съюз. В случай че, при посещение на уебсайта на Дружеството сте изразили съгласие да бъдат активирани и ползвани „бисквитки“ на трети страни, следва да имате предвид, че Вашите данни ще бъдат обработвани, предавани, трансферирани и съхранявани съобразно техните правила за поверителност. Въз основа на изричното Ви съгласие, Вашите данни могат да бъдат споделяни в страни без адекватно ниво на защита (например Руската Федерация). Подробна информация относно ползваните „бисквитки“ е достъпна в Политиката за „бисквитки“, находяща се на уебсайта на „Застрахователно дружество Инстинкт“ АД. Можете да направите индивидуален избор за ползване и/или ограничаване на определени „бисквитки‘ от настройките на Вашия браузър..

  1. Как защитаваме Вашите лични данни?

За осигуряване на адекватна защита на данните на Дружеството и неговите клиенти, ние прилагаме всички необходими технически и организационни мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни и Регламент 2016/679.

Дружеството е установило структури по предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността, и е определило и Длъжностно лице за защита на данните, които подпомагат процесите по опазване и обезпечаване сигурността на Вашите данни.

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

III. Вашите права

Като субект на данни, чиито данни се обработват от „Застрахователно дружество Инстинкт“ АД, Вие имате права, чието съдържание е изчерпателно описано по-долу.

Следва да имате предвид, че предоставянето на личните данни е доброволно – то е необходимо за сключването на договор с Дружеството. В случай че данните не бъдат предоставени, Дружеството няма да бъде в състояние да Ви предостави продукт или услуга.

„Застрахователно дружество Инстинкт“ АД, удовлетворява Ваши искания без забавяне, в рамките на до 30 календарни дни от отправянето им. С решението си, ние даваме или отказваме достъп и/или исканата от заявителя информация, но винаги мотивираме отговора си. За целта, на уебсайта на Дружеството, на ясно видимо място е поставена връзка към настоящата Политика.

За да подадете заявление за упражняване на Вашите права, е необходимо да попълните този формуляр и да ни го представите по удобен за Вас начин:

Лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез нотариално заверено пълномощно в някой от офисите на партньори на Дружеството.

В нотариално завереното пълномощно, с което се подава искане за упражняване на права, следва да е записано изрично правомощие: „Да ме представлява пред „Застрахователно дружество Инстинкт“ АД, ЕИК 207335761 с правото от мое име да подаде искане за упражняване на правата за защита на лични данни.

Оформено като електронен документ, подписан с Вашия електронен подпис, изпратено на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

С писмо или куриерска услуга на адреса на Дружеството: гр. София, п.к. 1324, ж.к. „Люлин 7“, бул. „Джавахарлал Неру“ № 28, АТЦ „Силвър Център“, ет. 3. В този случай, заявлението за упражняване на правата Ви следва да бъде изпратено на вниманието на „Застрахователно дружество Инстинкт“ АД по един от начините, посочени по-горе.

Упражняването на правата е безплатно и обхваща всички структурирани и неструктурирани данни, както и всички бази данни, поддържани от Дружеството.

Изключения от срока за удовлетворяването на правата и безплатния принцип се допускат при искания от един и същ клиент на данни с честота, по-голяма от 3 пъти годишно и изискваща мобилизация на значителен административен ресурс от страна на Дружеството. В този случай, може да наложим разумна такса с оглед извършените административни разходи.

Когато субектът на данни подава искане с електронни средства, по възможност, информацията се предоставя с електронни средства, освен ако субектът на данни не е поискал друго.

Когато Дружеството има основателни опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искане за упражняване на правата му по тази точка, пряко отговорното лице следва незабавно да се консултира с длъжностното лице по защита на данните с цел извършване идентификацията на клиента.

Също така, следва да имате предвид, че оттеглянето на дадените съгласия не засяга законосъобразността на обработването на личните Ви данни преди оттеглянето. Въпреки оттеглено съгласие, личните Ви данни могат да бъдат обработвани от Дружеството, ако е налице друго от посочените в т. 4 основания за обработване на данните.

Вие имате следните права:

(а) Право на информация

Като субект на лични данни Вие имате право да получите информация за важни характеристики на обработката на своите лични данни, включително, но не само: за нейната цел, срок и основание, за получателите и категориите получатели на лични данни и други.

(б) Право на достъп

Можете да поискате информация какви Ваши лични данни обработваме, както и дали обработваме такива. Можете да поискате достъп до тези данни.
Ние ще Ви предоставим извлечение за личните данни, които са в процес на обработване. За допълнителни извлечения може да наложим разумна такса въз основа на административните разходи. Когато подавате искане с електронни средства, по възможност ще предоставяме информацията в широко използвана електронна форма, освен ако не сте поискали друго.

(в) Право на корекции

Ако обработваме непълни или неверни Ваши лични данни, можете да поискате тяхното коригиране или тяхното допълване по всяко време.

(г) Право за изтриване

Можете да поискате изтриването на личните Ви данни в следните случаи:

- личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
- оттегляте своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
- считате, че личните данни са били обработвани незаконосъобразно.
Имайте предвид, че може да има други причини, които да осуетят незабавното изтриване на Вашите данни, като например: законово регламентирани задължения за съхранение, висящи производства, установяване, упражняване или защита на съдебни искове и др.

(д) Право на ограничаване на обработването

Имате право да поискате ограничаване на обработването, ако:

- оспорвате точността на личните данни, за срок, който ни позволява да проверим точността на личните данни;
- обработването е неправомерно, но не желаете личните данни да бъдат изтрити, а изисквате, вместо това, ограничаване на използването им;
- ние не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
- сте възразили срещу обработването на данните в очакване на проверка дали законните основания на „Застрахователно дружество Инстинкт“ АД за обработка на данните имат преимущество пред Вашите интереси.

При поискано ограничаване на обработването ние ще Ви информираме преди отмяната на ограничаването на обработването.

(е) Право на преносимост на данни

Можете да поискате от нас да Ви предоставим личните данни, които обработваме за Вас във формат, който лесно може да се разчете от компютър и да се пренесе към друг застраховател, например. Това се прилага само, когато:

- обработването на конкретните данни се основава на Ваше съгласие или във връзка със сключване и изпълнение на договор за застраховка;
- обработването се извършва по автоматизиран начин.

(ж) Право на възражение

Вие имате право, по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на Ваши лични данни, което се основава на законен интерес – основанията са посочени в таблицата по-горе.

Когато сте дали съгласието си за обработване на данни за целите на директен маркетинг, Вие имате право по всяко време да направите възражение срещу обработване на лични данни, без да посочвате основания.

(з) Право да подадете жалба

Ако смятате, че сме нарушили приложимо законодателство по защита на личните данни при обработката на Вашите данни и в резултат сме засегнали Вашите права, молим да се свържете с нас. Разбира се, имате също така право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, която е надзорен орган в областта на защитата на лични данни на адрес: гр. София, 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, тел. (+359) 2 915 3518, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..


Настоящата Политика за защита на личните данни е актуализирана към 03.07.2024 г.

[1] „трета страна“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни (чл. 4, т. 10 Регламент 2016/679).